Priatelia,

dovoľujem si vás pozvať na riadnu členskú schôdzu KPHC, na ktorej bude dôležitý bod, voľba orgánov združenia do všetkých pozícií.

Schôdza sa bude konať 12. júla 2021 (pondelok) o 18tej  hodine v zasadačke Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa
3. Správa za rok 2020
4. Voľby do orgánov klubu

a) Určenie sčítacej komisie (traja členovia)

b) Voľba do orgánov
– predseda
– podpredseda pre riadenie
– podpredseda pre ekonomiku
– člen pre technické vybavenie
– člen pre tréningový proces
– kontrolná rada – predseda + 2 členovia
5. Uznesenie k voľbám
6. Aktivity na rok 2021 – 2022
7. Diskusia
8. Záver

Členom klubu sa môže stať ktokoľvek, kto súhlasí so stanovami klubu a zaplatí pre rok 2021 členský poplatok. Stanovy sú na stránke KPHC v sekcii Dokumenty (http://kphc.sk/dokumenty)

Členský poplatok je možné uhradiť na účet klubu (SK5702000000001580790655) vo výške 10,- eur, v hotovosti u predsedu klubu, alebo pred konaním schôdze. Zároveň získa právo voliť a byť volený do orgánov združenia. 

Voľba bude prebiehať vyplnením hlasovacieho lístka a vhodením do volebnej urny. Následne sčítacia komisia urobí uznesenie s výsledkami volieb. Na volebnom lístku budú kandidáti na všetky funkcie.

Prihlasovať sa do orgánov môžete prostredníctvom tohto odkazu do 12.7.2021 do 12,00 hod

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCjxxje7p93RIh1mItIldiDVDk40YV…

ďakujem a teším sa na vašu účasť!

Mohlo by sa vám páčiť:

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.